Gói
Starter
Đăng ký gói
Dịch vụ truyền thông
Khách hàng được tặng 01 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

Khách hàng được tặng 01 tuần truyền thông tại các kênh dịch vụ trong gói

Các dịch vụ bao gồm trong gói

  • Website SME CARE

    Website SME CARE là cầu nối để đưa hình ảnh doanh nghiệp tới hớn 100.000 doanh nghiệp là khách hàng của MB
Đăng ký gói
Khách hàng của SME CARE Truyền thông